Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Reģ. Nr. 50008203511

Biedrības
Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija
statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. palielināt psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatoto principu integrēšanu veselības aprūpē,  sociālajā palīdzībā, veselības sekmēšanā un izglītībā, lai  sekmētu un saglabātu iedzīvotāju veselību;

2.1.2. sekmēt psihologu profesionālu iesaisti, karjeras un nodarbinātības iespējas veselības un sociālās aprūpes vidē;

2.1.3. sekmēt efektīvu psiholoģijas intervenču ieviešanu ar veselību saistītās uzvedības pilnveidošanai indivīdu, dažādu klientu un pacientu grupu un sabiedrības grupu līmenī;

2.1.4. dot savu ieguldījumu ar veselību saistīto politisko un ekonomisko dienaskārtībā esošo jautājumu izvirzīšanā, problēmu risināšanā, stratēģiju un mērķu īstenošanā;

2.1.5. sekmēt un organizēt izglītības, tālākizglītības un pieredzes apmaiņas programmu izveidi un pilnveidošanu veselības psiholoģijas specializācijā;

2.1.6. sekmēt Latvijas iestāžu un organizāciju sadarbību ar Eiropas Veselības Psiholoģijas Savienību (European Health Psychology Society), kā arī tās nacionālajām dalīborganizācijām;

2.1.7. īstenot citus mērķus, kas nav pretrunā ar politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.

3.nodaļa. Biedrības uzdevumi

3.1. Biedrības uzdevumi ir:

3.1.1. pārstāvēt Latviju Eiropas Veselības psiholoģijas Savienībā (European Health Psychology Society);

3.1.2. izstrādāt ekspertu slēdzienus, ieteikumus, pētījumus un projektus saistībā ar veselības psiholoģiju un tās metodēm, šo metožu pielietošanu, tās rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar veselības psiholoģijas specializācijas  attīstību Latvijā;

3.1.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām biedrībām un nodibinājumiem, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām;

3.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības:

3.2.1. veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem;

3.2.2. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

3.2.3. īstenot izglītojošus pasākumus;

3.2.4. izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

3.2.5. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;

3.2.6. veikt citu publiska rakstura darbību.

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Biedru, asociēto biedru un goda biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no tās

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.

5.2. Biedrības biedriem ir biedra vai asociētā biedra, vai goda biedra statuss.

5.3. Par biedru var kļūt fiziska persona ar pilnu psihologa izglītību, vai tai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pielīdzinātu izglītību un praksi.

5.4. Par asociēto biedru var kļūt jebkura persona, kas profesionāli ir ieinteresēta biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu īstenošanā.

5.5. Goda biedri ir fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā un veselības psiholoģijas attīstībā Latvijā.

5.5.1. Priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri, un tos izskata Biedrības valde. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Biedrības goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt priekšlikumam, tad valde apstiprina uzņemšanu par goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

5.6. Lēmumu par biedra un asociētā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru vai asociēto biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada no noraidošā valdes lēmuma pieņemšanas dienas.

5.8. Biedrs, asociētais biedrs un goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.9. Biedru, asociēto biedru un goda biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.9.1. biedrs vai asociētais biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav samaksājis biedra naudu;

5.9.2. biedrs nav  izpildījis kopsapulces un valdes lēmumus;

5.9.3. biedrs nav izpildījis pienākumi un uzņemtās saistības;

5.9.4. biedrs veicis  citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai kas radījušas būtisku kaitējumu Biedrībai.

5.10. Jautājumu par Biedrības biedra, asociētā biedra un goda biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par  izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) izslēdzamajam piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.nodaļa. Biedru, asociēto biedru un goda biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.2. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:

6.2.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.2.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.3. Biedrības goda biedriem ir šādas tiesības:

6.3.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.3.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.4. Biedrības biedru un asociēto biedru pienākumi:

6.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.4.2. regulāri maksāt biedra naudu;

6.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

6.5.Saistības biedram un asociētajam biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram un asociētajam biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru un asociēto biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra vai asociētā biedra piekrišana.

6.6. Biedrības goda biedru pienākumi:

6.6.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

6.7. Saistības goda biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā goda  biedra piekrišana.

6.8. Biedrības dibinātājbiedri ir personas, kuras piedalījušās Biedrības dibināšanā.

6.8.1. Biedrības dibinātājbiedru tiesības ir tādas pašas kā Biedrības biedriem.

6.8.2. Biedrības dibinātājbiedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas maksāšanas. Citi pienākumi dibinātājbiedriem ir tādi paši kā citiem Biedrības biedriem.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, tajā skaitā biedrības padome.

7.2. Biedrības padomē ievēl Biedrības biedrus un goda biedrus, kas ir ieguvuši pilnu izglītību valsts akreditētā psiholoģijas studiju programmā. Biedrības padomes mērķis ir nodarboties ar psihologa profesijai specifiskiem jautājumiem. Padomes izstrādātos dokumentus apstiprina Biedrības valde.

7.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru un asociēto biedru sapulce.

8.nodaļa. Biedru un asociēto biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru un asociēto biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru un asociēto biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un asociētie biedri, tai skaitā goda biedri. Biedri un asociētie biedri var piedalīties biedru un asociēto biedru sapulcē personīgi vai rakstveidā pilnvarot pārstāvi.

8.3. Kārtējā biedru un asociēto biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.4. Ārkārtas biedru un asociēto biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru un asociēto biedru ar balsstiesībām, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru un asociēto biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram, asociētajam biedram un goda biedram rakstisku uzaicinājumu (pa pastu vai e-pastu).

8.6. Biedru un asociēto biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu – citu klātesošu biedrības biedru vai asociēto biedru starpniecību – piedalās vairāk kā puse no biedriem un asociētajiem biedriem ar balsstiesībām.

8.7. Ja biedru un asociēto biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru un asociēto biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru un asociēto biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri vai asociētie biedri ar balsstiesībām.

8.8. Biedru un asociēto biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem un asociētajiem biedriem ar balsstiesībām, ieskaitot rakstiski pilnvarotās balsis. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem un asociētajiem biedriem ar balsstiesībām, ieskaitot rakstiski pilnvarotās balsis.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.

9.2. Biedrības valdes locekļus no biedru vidus ievēl kopsapulce uz 3 (trim) gadiem.

9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru un asociēto biedru sapulces kompetencē.

9.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

10.nodaļa. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.

10.2. Revidents:

10.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.3. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.4. Biedru un asociēto biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Iestāšanās un biedru nauda

11.1. Iestājoties Biedrībā, biedri un asociētie biedri maksā iestāšanās naudu, kuras apmēru nosaka biedri ikgadējā kopsapulcē.

11.2. Biedrības biedri un asociētie biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz katra gada 31.martam, kuras apmēru nosaka biedri ikgadējā kopsapulcē.

Biedrības valdes locekļi: Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Sandra Dzilna

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā 2013.gada 25. oktobrī.