Latvijas Veselības
psiholoģijas asociācija

Kas ir veselības psiholoģija?

Veselības psiholoģija pēta ar veselību un slimību saistītos psiholoģiskos aspektus. Tās pārstāvji cenšas izprast un izzināt šo aspektu ietekmi uz veselības saglabāšanu, slimību cēloņiem un cilvēka reakciju uz slimību, uzvedību slimības laikā, kā arī piedāvā metodes, lai sekmētu veselību gan indivīda, gan sabiedrības līmenī, lai palīdzētu pārvarēt slimību. Plašāk par to lasiet Amerikas Psiholoģijas asociācijas un Eiropas Veselības psiholoģijas savienības mājaslapās.

Veselības psiholoģija ir viena no jaunākajām psiholoģijas apakšnozarēm un profesionālās darbības jomām, kas izveidojusies 20. gs. otrajā pusē, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju veselībai – holistisku paradigmu, kur slimība un veselība tiek saprasta kā bioloģisko, psiholoģisko un sociālo faktoru interaktīvas mijiedarbības vienība.

Veselības psiholoģijā pielieto psiholoģijas pētījumu rezultātus un metodes, lai sekmētu indivīda, grupas, kopienas un sabiedrības - fiziskās, psihiskās un sociālās veselības saglabāšanu, slimību profilaksi un ārstēšanas procesu, kā arī lai identificētu gan tos faktorus, kas sekē veselību, gan tos, kas ir saistīti ar slimību cēloņiem un reakciju uz slimību, slimības uztveri, uzvedību slimības laikā.

Kas ir veselības psihologs?

Veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot indivīda, grupas un sabiedrības fizisko, sociālo un psihisko veselību, attīstīta izpratni par to, kā papildus bioloģiskajiem cēloņiem, dažādi psiholoģiskie, uzvedības, sociālie un kultūras faktori ietekmē fizisko veselību un slimību.

Veselības psihologi veic psiholoģisko izpēti un psiholoģisko konsultēšanu, veicina veselības uzvedības īstenošanu, kā arī sniedz atbalstu, lai palīdzētu pārvarēt ar slimību saistīto stresu un citas grūtības gan klientiem, gan viņu tuviniekiem, kā arī sekmē arī klientu/pacientu un veselības aprūpes speciālistu sadarbību, kā arī veic preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.