Vērtības

Komandas
darbs

LVPA valde ir atvērta sadarbībai ar biedriem, sniedzot iespēju iesaistei biedrības darbībā, piedāvājot gan aktīvi darboties, gan sniegt savus ieteikumus asociācijas attīstības sekmēšanā.

Atklātums un 
caurspīdīgums

LVPA īsteno mērķus, informē iesaista biedrus LVPA aktivitātēs, aicina sniegt ierosinājumus un sniedz atbildes uz jautājumiem. Biedri aicināti piedalīties LVPA kopsapulcēs, tiek sagatavoti valdes sanāksmju un kopsapulču protokoli, kas pieejami, sazinoties ar LVPA valdes priekšsēdētāju.

Izcilība un
kvalitāte

LVPA īsteno profesionālo darbību, balstoties uz iespējami augstākas kvalitātes un profesionalitātes kritērijiem.

Sadarbība

LVPA sadarbojas ar profesionālajām organizācijām un jomas pārstāvjiem Latvijā, kā arī ārvalstīs, lai sekmētu kopīgu mērķu sasniegšanu.

Līdzdalība

LVPA sniedz viedokli par sabiedriskās dzīves aktuālām norisēm, līdzdarbojas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un priekšlikumu sniegšanā to pilnveidošanai.

Stratēģiskie mērķi:

Sadarbība Eiropā

Attīstīt sadarbību ar profesionālajām organizācijām un ieinteresētajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

Izglītošana

Sekmēt Latvijas iedzīvotāju informētību par veselības psiholoģiju un tās potenciālo pienesumu.

Mūžizglītība un
profesionālā pilnveide

LVPA sagatavo informāciju par tālākizglītību un organizē seminārus/lekcijas profesionālajai pilnveidei, kā arī, pamatojoties uz Psihologu likumu aktualizē profesionālās darbības pārraudzības nepieciešamību.

Sadarbība
Latvijā

LVPA sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm un citām profesionālajām institūcijām profesionālās darbības sekmēšanai.

Misija


Attīstīt un sekmēt veselības psiholoģijas profesionālās darbības jomas attīstību Latvijā, un apvienot attiecīgās psihologa profesionālās darbības jomas pārstāvjus, lai veicinātu fiziskās, psihiskās un sociālās veselības uzlabošanu.

Izveidot un attīstīt veselības psiholoģijas teorētisko un empīrisko pamatu Latvijā, kā arī sekmēt veselības psihologu pozicionēšanos un profesionālās identitātes veidošanos.

  • Sagatavot publikācijas nozarei atbilstošos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos Latvijā un ārvalstīs.
  • Piedalīties zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.
  • Sadarboties ar Eiropas Veselības psihologu savienību, nacionālajām psihologu organizācijām, citām profesionālajām apvienībām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, izveidot veselības psiholoģijas regulējumu un izstrādāt dokumentus, kas sekmē biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību.

  • Veikt esošo politikas plānošanas un normatīvo dokumentu analīzi, sniegt redzējumu par nepieciešamiem grozījumiem.
  • Rosināt un sekmēt izmaiņas politiskajos aspektos un normatīvajos dokumentos.

Izmantojot jau esošās iespējas un sadarbojoties ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, sekmēt veselības psihologu profesionālu iesaisti veselības, sociālās palīdzības un izglītības nozarē.

  • Piesaistot finansējumu, sekmēt pilotprojektu un projektu izveidi veselības psiholoģijā.

Attīstīt sadarbību ar profesionālajām organizācijām un ieinteresētajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

  • Informēt par LVPA izveidošanu, tās darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī uzaicināt uz sadarbību individuālā un institucionālā līmenī Latvijas reģionu iestādes un organizācijas.
  • Sadarboties ar Eiropas Veselības psihologu asociāciju, nacionālajām veselības psihologu organizācijām, citām profesionālajām apvienībām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Nodrošināt izglītības, tālākizglītības, pieredzes apmaiņas programmu izveidi un pilnveidošanu veselības psiholoģijā, lai veicinātu biedru un citu interesentu kompetenču un profesionalitātes paaugstināšanu.

  • Piesaistot finansējumu, sekmēt pētījumu un projektu izveidi veselības psiholoģijā, dalību konferencēs, kā arī izglītojošu/ tālākizglītības/ profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanu.

Sekmēt Latvijas iedzīvotāju informētību par veselības psiholoģiju, veicinot izpratni par teorētiskajiem, praktiskajiem un pētnieciskajiem aspektiem iedzīvotāju vispārējās fiziskās, psihiskās un sociālās labizjūtas paaugstināšanai.

  • LVPA mājaslapā un sociālā tīkla Facebook asociācijas kontā aktualizēt informāciju par semināriem, konferencēm un citām psihologu profesijai saistošajām aktualitātēm.